Uw winkelwagentje is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Doel en toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “algemene voorwaarden”) bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de verkoop van producten (hier genoemd “producten”) via de website van Silencio (beschikbaar via www.silenciomaldegem.be – hierna genoemd “site”). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de site België

De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Silencio met maatschappelijke zetel te Marktstraat 1 bus 15/18, 9990 Maldegem, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 0887 255 040 (hierna genoemd “Silencio”) en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd “koper). (de koper en Silencio Maldegem worden hierna genoemd “partijen”). De partijen aanvaarden dat enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun relatie en dat alle andere algemene voorwaarden uitgesloten worden.

Elke bestelling van een product op de site (hierna genoemd “bestelling”) veronderstelt het voorafgaandelijk lezen en de expliciete aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder hiervoor een geschreven handtekening van de koper te vereisen. Conform de wetgeving van 9 juli 2001 omtrent de elektronische handtekening, alsook de wetgeving van 11 maart 2003 omtrent diensten van de informatiemaatschappij wordt de koper eraan herinnerd dat de bevestiging van een bestelling, zoals bepaald in het artikel “Modaliteiten van de bestelling”, het plaatsen van een elektronische handtekening inhoudt die evenwaardig is aan een geschreven handtekening en het bewijs met zich meebrengt van de gehele bestelling en van de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd in uitvoering van deze bestelling.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op kopers, fysieke personen die geen handelaar zijn. De koper die op de Silencio website zijn bestelling wenst uit te voeren verklaart over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken. Personen die niet over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikken, zoals gespecifieerd in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek mogen in geen enkel geval kopen op de website tenzij via en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd. Deze voogd wordt verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven.

Beschikbaarheid van producten

De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de site door de koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. Silencio kan in ieder geval, niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.

Aankoopprijs en leveringskosten

De prijs van een product wordt op de website vermeld (hierna genoemd “de aankoopprijs”) in Euro, inclusief BTW. Deze prijs bevat niet de leveringskosten die ten laste vallen van de koper, tenzij anders vermeld.

Silencio behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment aan te kunnen passen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling.

Op het ogenblik van de bestelling engageert de koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook eventuele leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij anders bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering, bij uitvoering van het herroepingsrecht, conform het artikel “Annuleringsrecht en modaliteiten van de retour”.

Modaliteiten van de bestelling

Om een bestelling te plaatsen moet de koper het bestelformulier op de website invullen en minstens de noodzakelijke informatie ter identificatie en levering voorzien waaronder naam, voornaam en adres van levering. Alle informatie die door de koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de koper, Silencio kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de koper kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze” aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en eventuele leveringskosten.

Silencio bevestigt elke bestelling per e-mail aan de koper op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven (hierna genoemd “de bevestiging van de bestelling”). De bevestiging van de bestelling bevat ondermeer de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost, het leveringsadres en de wijze van leveren. De door Silencio opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.
Silencio behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een koper of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert. In deze gevallen kan Silencio op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van Silencio.

Modaliteiten van de betaling

De betaling van aankopen gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling kiest de koper één van de voorgestelde betalingsmechanismen. De geldigheid van de betaling wordt onmiddellijk door het controlerend financieel organisme al dan niet bevestigd. Indien de betaling goedgekeurd wordt, wordt het bedrag volgens de modaliteiten van het voormeld organisme betaald na facturatie van de bestelling. De bestelde producten blijven het eigendom van Silencio tot volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele kosten.

Levering

De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. Silencio stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces.
De overdracht van het risico van Silencio naar de koper gebeurt op het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de koper gekozen leveringsmethode.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.
In het geval dat de koper kiest voor levering in onze winkel, zullen de gekochte producten slechts gedurende een periode van 14 dagen na ter beschikking stelling aan de koper, bewaard worden. Na deze termijn zal de koper het product niet meer kunnen vorderen.

Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

Als één van de op de site gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan Silencio via het formulier “Herroepingsrecht Silencio” dat per post, naar het adres van Silencio, t.a.v. Silencio Online, Marktstraat 1 bus 15/18 9990 Maldegem, of per e-mail, naar het adres maldegem@silenciomaldegem.be, dient te worden opgestuurd. Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan Silencio te bezorgen. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag. Silencio aanvaard geen retour geopende producten of producten waarvan de plastic folie werd verwijderd of beschadigd.
De kosten voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de koper De koper kan zijn producten ook kosteloos retourneren in onze winkel. De prijs voor het terugsturen van een typische bestelling op de online shop van Silencio bedraagt gemiddeld €7,10. Deze prijs kan stijgen naargelang het gewicht van het pakje.

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Silencio zich om de aankoopprijs binnen de veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de klant bekend maakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingssrecht indien de geleverde producten geopend, beschadigd en/of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat (originele en onbeschadigde verpakking), vergezeld van alle bijgesloten documenten, gebruiksaanwijzingen en de originele factuur, waarvan de koper een kopie bewaart. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden. Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van Silencio en blijven daar ter beschikking van de koper die ze moet ophalen. In het geval van misbruik van het herroepingssrecht behoudt Silencio zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren. Download hier het formulier “Herroepingsrecht Silencio”

Bescherming van de persoonlijke levensfeer

De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Silencio klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en wordt onder geen beding ter beschikking gesteld van derden.

Aansprakelijkheid

Silencio gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de site, de bestelling, de levering en latere diensten. Silencio kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computer virussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Silencio onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

Silencio kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van Silencio, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De koper engageert er zich in dit verband toe om de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op of in de verpakking van het product aandachtig te lezen en na te leven.

Silencio kan op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele productwijzigingen die door de producent doorgevoerd werden.
Silencio kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van Silencio. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de site pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de website. Intellectueel eigendom Alle (visuele of geluids-) elementen van de website, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn het exclusieve eigendom van Silencio of van derden die aan Silencio een licentie hebben verleend. De koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar de Silencio website moet hiervoor toestemming vragen aan Silencio. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met Silencio sprake zijn. Alle links naar de Silencio website die gebruik maken van framing, inline of deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van Silencio verwijderd worden. Contact Bij vragen in verband met zijn aankoop kan de koper contact opnemen met Silencio via de op de contact sectie van de website vemelde methodes of via het e-mail adres maldegem@silenciomaldegem.be. Silencio engageert zich om vragen binnen de kortst mogelijke tijd op te lossen.

Juridische geschillen en toepasselijk recht

In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel SIlencio als de koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd om een juridische geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper. Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan de Belgische wetgeving.

Ondeelbaarheid en integraliteit

In het geval één of meedere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.

De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Bewijskracht

Het register in de informatiesystemen van Silencio en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

Wijzigingen

Silencio houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.